НАУЧНИ ТРУДОВЕ. ФИЛОЛОГИЯ

Стандарт за оформяне на докладите

Докладите трябва да бъдат с обем между 12 000 и 25 000 знака.

Наименованието на файла да съдържа името на автора, изписано на латиница.

Страниците да не се номерират.

Шрифт на основния текст: Times New Roman; подравняване: Justify, междуредие: Single, 15 pt. First line: 1,25.

Ако са използвани други шрифтове, те трябва да се изпратят като прикачени файлове на посочения електронен адрес, а текстът да бъде предаден и като .doc файл, и като pdf.

Заглавието се изписва на езика на статията с големи букви (All caps), центрирано (Times New Roman; Bold, Single, 16 pt.), а под него (след един празен ред) с малки букви без съкращения – името, фамилията и работното място на автора (Times New Roman; Bold, Single, 15 pt.). Същата тази информация се дава след това и на английски език.

В началото на статиите се представя кратка анотация (Abstract) за проблематиката на работата на английски език (между 500 и 700 знака). След нея на отделен ред се дават ключови думи (Key words) на английски. Големина на шрифта за анотацията и ключовите думи – 14 pt., Normal, Single.

Цитирането на източниците в текста (фамилия на автора, година на изданието, двоеточие, страница) се дава в кръгли скоби, например (Караулов 1999: 43). Ако е сборник, се дава фамилията на редактора, годината на изданието и страницата, напр. (Димитрова, ред. 1998: 56).

Бележките към текста се дават под линия на всяка страница (Times New Roman; Single, 13 pt.).

Библиографията се прилага след края на статията. Най-напред вляво на страницата след пропускане на празен ред се написва Литература (Small caps, Bold, 15). Ако текстът е на английски, се изписва References, ако е на френски – Références, ако е на испански – Referencias. Пропуска се един ред. На следващия ред започва подреждането на авторите (в азбучна последователност, без номериране, Times New Roman; Single, 15 pt).

Библиографският опис се прави на езика на статията и включва само цитираните или споменатите в основния текст заглавия. Когато статията е на кирилица, след изписването на оригиналния език името на автора и заглавието се транслитерират и се поставят в квадратни скоби [ ].

Оформянето става по следния начин: фамилия на автора (ако е сборник – фамилия на редактора), година на издаване (и двете Bold), двоеточие, шпация. (Ако текстът е на български език, фамилиите на чуждоезичните автори се транслитерират на кирилица. В доклади на чужд език те не се транслитерират.) След това се изписват фамилията и инициалите на автора (тук имената на латиница се изписват в оригинал), заглавието на текста (Italic), мястото на издаване (град), двоеточие, издателството и годината на издаване (преди годината се въвежда запетая, а в края се слага точка).

Ако е цитирана статия, заглавието се дава в Normal, поставя се точка, след нея се пишат две наклонени черти и след тях се цитира заглавието на книгата или списанието (Italic), посочват се мястото и годината на издаване, при списанията – и броят (въведен с №), както и страниците на статията (с дълго тире, напр. 15 – 25). Ако статията е от вестник, след броя (пише се №) се добавя датата, а на последна позиция – страниците. В края се поставя точка.

При електронните източници първо се дава датата на публикуване (ако е посочена), след това датата на влизане в сайта, като сайтът се посочва в ъглови скоби, напр.:         <http://www.belb.net/personal/zidarova/Chastici_i_morfemi.htm>.

При повече публикации от един и същи автор през една и съща година след годината (без шпация) се слага буква а, б, в.

 

ПРИМЕРИ

Литература

Георгиев 1985: Георгиев, Вл. Възникване на нови сложни глаголни форми със спомагателен глагол „имам". [Georgiev, Vl. Vaznikvane na novi slozhni glagolni formi sas spomagatelen glagol „imam".] // Вл. Георгиев. Проблеми на българския език. София: БАН, 1985, 113 – 137.

Димитрова, ред. 1998: Езиково съзнание. [Ezikovo saznanie.] Ред. Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998.

Карагьозова 1998: Карагьозова, Сн. Езикът на рекламата. [Karagyozova, Sn. Ezikat na reklamata.] // Езиково съзнание. Под ред. на Ст. Димитрова. София: Наука и изкуство, 1998, 289 – 315.

Караулов 1999: Караулов, Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. [Karaulov, J. N. Aktivnaya grammatika i assotsiativno-verbalʼnaya setʼ.] Москва: ИРЯ РАН, 1999.

Пашов, Ницолова 1976: Пашов, П., Р. Ницолова. Помагало по българска морфология. Глагол. [Pashov, P., R. Nitsolova. Pomagalo po balgarska morfologiya. Glagol.] София: Наука и изкуство, 1976.

Станкова, Харлакова 1991: Stankova, E., I. Harlakova. English idioms. София: УИ „Св. Климент Охридски", 1991.

Харалампиев 1981: Харалампиев, Ив. Старобългарските средства за изразяване на бъдещи действия и съвременните форми за бъдеще време. [Haralampiev, Iv. Starobalgarskite sredstva za izrazyavane na badeshti deystviya i savremennite formi na badeshte vreme.] // Български език. 1981, № 2, 116 – 122.

Шепърд 1998: Sheppard, L. Father Involvement Shows Positive Outcomes. 13 April, 1998. University of Illinois at Urbana-Champaign. 29 July, 1999 <http://www.urbanext.uiuc.edu/news/news980413g.html>.

Ако статията е от вестник, оформлението е следното:

...// Литературен глас, V, № 161, 24.ІХ.1932, с. 4.

 

Забележка

Редакционният екип си запазва правото да не публикува текстове, които не са оформени по посочения стандарт и не са предадени на съответния електронен адрес до определения краен срок.

Няма да бъдат отпечатани текстове, които вече са били публикувани или са приети за печат на други места, както и текстове, които имат основно описателен характер и повтарят чужди изследователски тези. Не се приемат за публикация текстове с компилативен характер.